Disclaimer voor NaaldwijkNieuws.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van NaaldwijkNieuws.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door NiekerkNieuws.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NaaldwijkNieuws.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom is berust bij NaaldwijkNieuws.nl.

Geen garantie op juistheid

Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met NaaldwijkNieuws.nl te mogen claimen of te veronderstellen. NaaldwijkNieuws.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op NaaldwijkNieuws.nl wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. NaaldwijkNieuws.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks doorverwijzen.