Westland investeert 80 miljoen in Flora Campus

Wij blijven ondernemen en innoveren. Daarom investeren we 80 miljoen euro in de Flora Campus. Onderzoek, leren en innovatie komen hier samen. De ontwikkeling biedt Westland de kans om de positie van internationaal koploper in de glastuinbouw te houden, maar ook te versterken. Op deze plek wordt er straks samengewerkt aan het voeden en vergroenen van de wereld nu en in de toekomst.  Dit is te lezen in de kadernota 2024.

Thema’s Horti Tech en Horti Health versterken glastuinbouw

Binnen de campus komen verschillende onderwijsstijlen VMBO, MBO, HBO en WO samen. Hier staan de thema’s Horti Tech (techniek) en Horti Health (gezondheid) centraal. In het gebied worden onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten gecombineerd met de huisvesting voor bedrijven en start-ups en grown-ups.  De hoogbouw-woningen die zijn voor internationale (kennis-)werkers, studenten en starters. Om de bereikbaarheid naar Delft, Rotterdam en Den Haag te bevorderen komt er hoogwaardig openbaar vervoer.

Onderwijs, sport en mobiliteit

In het onderwijs investeert Westland circa 4 miljoen euro en in sportparken ongeveer 15 miljoen euro. Voor het verbeteren van de mobiliteit is zo’n 9 miljoen euro uitgetrokken, bijvoorbeeld voor de verbetering van de rotonde aan de Dorpskade in Wateringen

Kosten sociaal domein blijven stijgen

In het sociaal domein blijven de kosten stijgen, een landelijke trend. Het gaat veelal om open-einde regelingen, waarbij er geen beperking is aan het aantal mensen dat er gebruik van maakt, waarbij de uitgaven op korte termijn moeilijk te beïnvloeden zijn.

Een aantrekkelijk Westland en gedegen financieel beleid

Om het wonen, werken en recreëren in Westland aantrekkelijk te houden zijn deze investeringen noodzakelijk. Vanuit het oogpunt van solide financieel beleid vangen wij de nadelige effecten van het zogenoemde financiële ravijn (de achterblijvende middelen van het Rijk) zelf op. Daarom zal een jaarlijkse reële verhoging van 4% per jaar van de onroerende-zaakbelasting (OZB) worden doorgevoerd. De OZB is in Westland ten opzichte van het landelijk gemiddelde laag.

Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de begroting, mede in het licht van eventuele meevallers, de noodzaak van de nu voorgestelde meerjarige OZB-stijging worden beoordeeld en onderbouwd. Zo kunnen de plannen die Westland sterk en aantrekkelijk houden worden uitgevoerd. En kunnen Westlanders blijven rekenen op goede en persoonlijke hulp in de buurt. Het uitgangspunt is dat de overige woonlasten de komende jaren ongewijzigd blijven.

Vervolg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de kadernota 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. Behandeling door de gemeenteraad is gepland op 3 juli 2024. De kadernota en de agenda van de raadsvergadering zijn te raadplegen via de website van de gemeente (www.gemeentewestland.nll

Deel dit bericht